× சந்திரகுப்த மவுரியர் காலம் !!! காந்தாரக் கலை தோன்றிய ஆட்சிக் காலம்.
× மரகதப் புறா !!! தமிழ்நாட்டின் மாநிலப் பறவை.
× யானை !!! நமது தேசியப் பாரம்பரிய விலங்கு.
× தேவகிரி !!! தைமூர் ஆல் அழிக்கப்பட்ட இந்திய நகரம்.

General Knowledge - வரலாறு

Botany Questions and Answers


1.கருட சக்தி III எனப்படும் ராணுவப் பயிற்சி இந்தியாவிற்கும் எந்த நாட்டிற்கும் இடையே நடைபெற்றது?
 • A. நேபாளம்
 • B. இந்தோனேஷியா
 • C. இலங்கை
 • D. சீனா
2."தைமூர்" ஆல் அழிக்கப்பட்ட இந்திய நகரம்?
 • A. ஜான்பூர்
 • B. தேவகிரி
 • C. தெளலதாபாத்
 • D. டெல்லி
3. காந்தாரக் கலை தோன்றிய ஆட்சிக் காலம்
 • A. ஹர்ஷர் காலம்
 • B. அசோகர் காலம்
 • C. கனிஷ்கர் காலம்
 • D. சந்திரகுப்த மவுரியர் காலம்
4. தமிழில் முதல் பேசும் படத்தைத் தயாரித்தவர்
 • A. வின்சென்ட் சாமிக்கண்ணு
 • B. எஸ்.எஸ்.வாசன்
 • C. ஆர். நடராஜ முதலியார்
 • D. தாதா சாஹேப் பால்கே
5. தமிழ்நாட்டின் மாநிலப் பறவை எது?
 • A. மயில்
 • B. மரகதப் புறா
 • C. குயில்
 • D. சிட்டுக்குருவி
6. நமது தேசியப் பாரம்பரிய விலங்கு எது ?
 • A. புலி
 • B. பசு
 • C. யானை
 • D. சிங்கம்